Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Μελέτη Τουριστικού Περιπτέρου Μονεμβασίας
Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 16 Μαίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   08/2017                                    Μολάοι 11  Μαΐου  2017

 


 

   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Νεάπολης, Μονεμβασίας, Μεσοχωρίου, Λαχίου, Αγίου Νικολάου Βοιών,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 16η  Μαίου    τ.ε.  ημέρα Τρίτη  και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

2.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 2.000.000,00 € για την εκτέλεση του έργου  «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας», από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» και στη Δράση 14.6iv.33.33.2 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 – Έγκριση υλοποίησης – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

4. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 88.700,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας». 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

5. «Περί διαθέσεως πιστώσεως για αθλητικές εκδηλώσεις»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                        Σπύρος Αβδούλος

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ . Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας ( Πέμπτη 11 Μαίου 2017 )

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νεάπολη 8 Μαΐου 2017                                                                                                
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ.:  -434-                                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

                                                    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η         
                   
                                                                        Π Ρ Ο Σ :        
                                 
                              Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.                                 
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε
τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά
εκλογής τους για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).

                                                                 KOIN. :
                                            -Κον  Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας.
                                     -κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας.
      
       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 12η Μαΐου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο :  Διάθεση πιστώσεων- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
                   προμήθειες του Δήμου.
ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3Ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2017 για ανάγκες του Λιμενικού
                  Ταμείου.
ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηση της ENVITEC Α.Ε. για παραχώρηση χώρου στην
                  εξομοιούμενη ζώνη Λιμεν. Εγκατάστασης Παλαιοκάστρου.
ΘΕΜΑ 5ο  : Αίτηση για παραχώρηση χώρου στην Εξομοιούμενη Ζώνη
                  Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας, για άσκηση υπαίθριου
                  στάσιμου εμπορίου.
ΘΕΜΑ 6ο : Αίτηση καταστηματάρχη περί παραχώρησης Χερσαίας
                  Ζώνης Λιμένα Νεάπολης (ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ).

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 10 Μαίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μολάοι 05-05-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: -6450-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                                  

                                                                 Κ.κ.  1) Κόκκορη Παναγιώτη

                                                                          2) Κολλιάκο Ιωάννη

                                                   Προς:             3)Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4)Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5)Χριστάκο Σταύρο                                                                             
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 


Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 10η Μαΐου  2017, ημέρα   Τετάρτη   και ώρα 11:00 π.μ. για τακτική  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:
1.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
2.    Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3.    Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Μονεμβασίας   του Δήμου Μονεμβασίας.
4.    Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.
5.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας.
6.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού.
7.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο αντλιοστάσιο λυμάτων εντός του Δημαρχείου και εργασίες συντήρησης –επισκευής  υδραυλικής εγκατάστασης στα W.C του Δημαρχείου Δήμου Μονεμβασίας.
8.    Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή.
9.    Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
10.  Περί αποδοχής δωρεάς αγροκτήματος ιδιοκτησίας κ. Ζουρντού Παρασκευά.
11.  Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου & ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.
12.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Ασωπού,Ζάρακα & Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας.
13.  Περί κατακύρωσης 1ουσταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια λαμπτήρων , Ντουί , ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού }του Δήμου Μονεμβασίας.
14.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Φοινικίου ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.                                                                                             Ο Πρόεδρος 
                                                                                       Κώστας Μαυρομιχάλης 

  

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου ( Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 )

 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   06/2017                                    Μολάοι 04 Απριλίου  2017

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠΡΟΣ:                                 
1.
2.1.
2.
3.
4.
5.
6.
Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Αγ. Νικολάου Βοιών
                                              και Νομίων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δ. Ε.).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 10η  Απριλίου τ.ε., ημέρα Δευτέρα και ώρα  17.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016» , προϋπολογισμού 700.000,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου», προϋπολογισμού 200.000,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5 «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Γυμνασίου Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Κ.  Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου έξωθεν νέου Νηπιαγωγείου Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.


10. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Αγ. Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών ηλεκτρολογικών γραμμών και οργάνων που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 17,7,2015 στις γεωτρήσεις Κάμπου και Φαρακλού και στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση βλάβης κεντρικού αγωγού ύδρευσης στη θέση Χρανάπα Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

14. «Περί απευθείας αγοράς τμήματος αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Νομίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

15. «Περί γνωμοδοτήσεως για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου «Ίδρυση μονάδας παραγωγής αλατιού στον Κόρακα Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας του Ν. Λακωνίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί της Συνδρομής  στο δίκτυο  MetricaNet».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Δ.Σ. για την Δ/νση Τεχ. Υπηρ.

17. «Περί χρηματοδοτήσεως των Σχολικών Επιτροπών από το Δήμο Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

18. «Περί επιχορηγήσεως  Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και καθορισμού μέχρι δύο φορέων παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των οποίων θα μετάσχουν στην Επιτροπή αυτή».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

20. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 10/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

21. «Περί έγκρισης της αριθ. 28/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

22. «Περί έγκρισης της αριθ. 6/2017, σε ορθή επανάληψη, απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα, πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.23. «Περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) & καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν. 3463/2006». 
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα, πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                        Σπύρος Αβδούλος